Zapytanie ofertowe/Request for tenders (12.02.2018)

Białogard, 12.02.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.15/RPOWZ

 

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy TERMEX-FIBER Sp. z o.o. poprzez realizację Strategii ekspansji”.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem „zasady konkurencyjności” zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

 

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta:

Termex-Fiber Sp. z o.o.

 1. Królowej Jadwigi 15

78-200 Białogard

Mail: biuro@termex-fiber.pl

Tel: 504 038 762

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

KOD CPV

73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój.

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia certyfikacji dla produktów wprowadzanych na wybrane rynki docelowe.

W ramach oferty należy wykonać poniższe zadania:

 1. Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie certyfikacji dla produktów wprowadzanych na wybrane rynki docelowe dla firmy Termex-Fiber Sp. z o.o..

Zamówienie składać będzie się z następujących elementów:

1 Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie certyfikacji
a) Przygotowanie i przeprowadzenie czynności w celu aktualizacji certyfikacji wyrobu oznakowanie CE powinno zawierać minimum:

– badanie przewodności cieplnej dla 2 rodzajów produktu – zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD (040138-01-1201),

– aktualizacja certyfikacji wyrobu oznakowaniem CE – ujęcie badań dodatkowego rodzaju produktu oraz ulepszenie certyfikacji lambda,

 

Wykonawca usługi powinien określić:

– cenę wykonania wszystkich badań określonych poniżej (zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD (040138-01-1201)):

Przewodność cieplna, na sucho, 30-47 kg/m3 (4 szt.)

Przewodność cieplna, na mokro, 30-47 kg/m3 (6 szt.)

Izolacyjność akustyczna, na sucho, 32 kg/m3, 10 cm

Przewodność cieplna, na sucho, 55-65 kg/m3 (5 szt.)

Odporność na pleśnie, Termex Green+

Rama 25 cm, OSB

Montaż wełny celulozowej Termex w ramie 3,0 x 4,0 m

Demontaż wełny celulozowej Termex

Montaż wełny celulozowej w próbkach do badan przenikalności cieplnej

 

 

 • Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający planuje zakończyć realizację przedmiotu zamówienia do 29.06.2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
 2. Sposób dokonania oceny warunku:

– w odniesieniu do punktu 1.: warunek ten zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku);

 1. Oferent, który nie wypełni powyższego warunku określonego w punkcie III zostanie wykluczony z postępowania.

 

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjanta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim oraz języku angielskim.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Cyprian Podlaszewski

Mail: biuro@termex-fiber.pl

Tel. kom 504 038 762

 

 • Opis sposobu przygotowania ofert:
 1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim lub w języku angielskim.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
  do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania, a także jeżeli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 5. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
 6. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1)
 7. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto.
 8. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Cena ofertowa obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca
  dla zawieranej umowy.
 10. Ofertę należy przedstawić w walucie PLN lub w EURO.

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert:
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 02.2018 r.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bądź mailowo na adres wskazany powyżej.
 3. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w dniu 02.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zniszczeniu.
 5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać bez podania przyczyny. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych:

 1. Cena netto przedmiotu zamówienia (waga 60)

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

CN x 60

P1 = ————————-

CR

P1 – otrzymane punkty

CN – cena netto oferty najniższej ze złożonych ofert

CR – cena netto oferty rozpatrywanej

Najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 pkt.

 1. Czas realizacji zamówienia (waga 40)
 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 27.04.2018 – 40 punktów
 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 31.05.2018 – 30 punktów
 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 15.06.2018 – 10 punktów
 5. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie dłuższym, niż do 15.01.2018 – 0 punktów

 

 • Nie będą rozpatrywane oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, złożone po terminie przyjmowania ofert;
 • Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawcy składający ofertę.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych ofert pod kątem rażąco niskiej ceny, zgodnie z procedurą opisaną w art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. Ilości punktów stanowić będzie końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu kryteriów oceny ofert.
 3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 

 1. Istotne POSTANOWIENIA UMOWY/REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Sam wybór oferenta nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Oferenci, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę (na podany w ofercie adres e-mail). Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie zawartej między stronami, które zostanie wysłane do Wykonawcy celem rozpoczęcia realizacji dostawy. Nie jest możliwa zmiana warunków umowy.
 3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, złożonych ofert.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na płatność częściową na podstawie faktur lub na płatność końcową na podstawie protokołów odbioru.
 5. W czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, a także po jej ustaniu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą (informacje poufne), z którymi zapozna się, bądź, które uzyska od Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.
 1. Wykonawca oświadcza, że będzie korzystał z informacji przekazanych przez Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zamówienia i w sposób zapewniający ochronę poufności.
 2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie materiały oraz dokumenty otrzymane od Zamawiającego niezależnie od formatu zapisu tych dokumentów oraz nośniki, na których ww. dokumenty zostały zapisane bądź uzyskane w terminie 7 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia lub w przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia – w ciągu 7 dni.

Sposób rozliczenia:

 • Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ceną wyrażoną w ofercie. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.
 • Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.

Siła wyższa:

 • Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
 • Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania
  o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
 • Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
 • W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.

Braki przedmiotu umowy:

 • Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone braki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 1. jeżeli braki są możliwe do uzupełnienia przez Wykonawcę Zamawiający może przesunąć termin odbioru przedmiotu zamówienia do czasu ich uzupełnienia;
 2. jeżeli Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia braków, ale według Zamawiającego jest możliwość użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie
  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy i przyjąć przedmiotu zamówienia;
 3. jeżeli Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia braków i według Zamawiającego przedmiotu zamówienia nie nadaje się do użytkowania zgodnie
  z przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia i żądać zapłaty kary umownej.
 • Odmowa przyjęcia przedmiotu zamówienia jest równoznaczna z uznaniem, że nie został on wykonany i dostarczony w terminie.
 • W przypadku, gdy braki są możliwe do uzupełnienia przez Wykonawcę
  i Zamawiający skorzysta z możliwości przesunięcia terminu odbioru, a tym samym:
 1. jeżeli braki zostaną uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują kary umowne, tj. za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w sposób właściwy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia i żądać zapłaty kary umownej.
 3. jeżeli termin do usunięcia braków upłynie bezskutecznie Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia i żądać zapłaty kary umownej.

Kary umowne:

 • Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:
 1. 1% wartości brutto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia,
 • Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
 • Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy.

Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy:

 • Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
 1. Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli jego wykonanie nie leży w interesie publicznym. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 2. W wypadku określonym w pkt. 1) Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 3. Zamawiający może również odstąpić od realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu, w wypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy.
 4. Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia o więcej niż 14 dni, naliczając Wykonawcy karę umowną.
 5. Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy dostawa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, w szczególności
  w przypadku dostarczenia usługi niezgodnej z wymogami zapytania ofertowego lub umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dni dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną.
 • W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lit. d) i e) Zamawiający może odstąpić od realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Zmiany postanowień realizacji przedmiotu umowy:

 • Istotne zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
 2. zaistnienia siły wyższej,
 3. zmiany dotyczącej w szczególności terminu realizacji umowy:
 • z przyczyn: ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżących
  po stronie Wykonawcy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,
 • z przyczyn: ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżących
  po stronie Zamawiającego,
 • gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
  w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
 • Wniosek o wprowadzenie zmian, o których mowa w  1 lit. a) – c) niniejszego ustępu musi  być złożony na piśmie i uzasadniony.

Podwykonawcy:

 • Zamawiający dopuszcza możliwość posiłkowania się przez Wykonawcę podwykonawcami.

 

 • Postanowienia końcowe:
 • Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.
 • Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Zawiera załącznik: formularz oferty (załącznik nr 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty

………………….

(miejscowość, data)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)

 

                                                                       Termex-Fiber Sp. z o.o.

 1. Królowej Jadwigi 15

78-200 Białogard

Mail: biuro@termex-fiber.pl

NIP 4990650554

 

OFERTA

 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.15/RPOWZ z dnia 12.02.2018 r. które wpłynęło mailem/pocztą/osobiście* w dniu …………………, dotyczące kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia certyfikacji dla produktów wprowadzanych na wybrane rynki docelowe.

 

Tytuł projektu: „Rozwój działalności eksportowej firmy TERMEX-FIBER Sp. z o.o. poprzez realizację Strategii ekspansji”.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP.

 

 

oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 1/1.15/RPOWZ zgodnie z poniższą ofertą:

 1. Cena
 
 

 

1

 

 

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie certyfikacji dla produktów wprowadzanych na wybrane rynki docelowe.

 

CENA NETTO:

…………………………………………..PLN

 

 

CENA BRUTTO:

…………………………………………..PLN

 

 

 1. Czas realizacji zamówienia:…….………………………………(dzień/miesiąc/rok)

 

Termin ważności oferty: …………………………………………………..dni kalendarzowych od ustalonej końcowej daty składania ofert (minimum 30 dni).

 

 

 

……………………………………….

(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)

 

 

 

Oświadczam, iż:

 1. Oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przedmiotem zapytania ofertowego.

 

 

……………………………………….

(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)

 

 1. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

 

 

 

……………………………………….

(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)

 

 1. Oferent posiada niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

 

 

……………………………………….

(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)

 

 

 

……………………………………….

(CZYTELNY podpis, pieczątka firmowa)